Avançat en lluita contra incendis

Curs complet

Tarifa:

Abans: 475€ / Ara: 500€

Actualitzacions

Tarifes:

4.5h 190€ / 8h 300€

Es requerirà la possessió del certificat d’especialitat de Avançat a Lluita Contra Incendis als Capitans i Oficials de pont i de màquines de vaixells mercants, així com als tripulants de vaixells tancs que hagin d’estar en possessió del Certificat de Familiarització en vaixells petroliers i quimiquers o del Certificat de Familiarització en vaixells gasers.

El curso contiene:

Procediments de lluita contra incendis a bord al mar i al port: organització, tàctiques i comandament

Efectes sobre estabilitat

Precaucions i mesures correctores

Comunicació i coordinació durant les operacions de lluita contra incendis

Control dels ventiladors, inclosos els extractors de fum

Control i sistemes elèctrics i sistemes d’alimentació de combustible

Riscos del procés de lluita contra incendis

Lluita contra incendis en què intervenen mercaderies perilloses

Riscos relacionats amb l’emmagatzematge i la manipulació de materials

Tractament i control de ferits

Procediments de coordinació amb les operacions de lluita contra incendis efectuades des de terra

Elaboració de plans de contingències

Formació i assignació del personal a les quadrilles de lluita contra incendis

Estratègies i tàctiques per a la lluita contra incendis a les diferents parts del vaixell

Sistemes de detecció d’incendis

Sistemes fixos dextinció dincendis

Equip portàtil i mòbil dextinció dincendis

Bombes contra incendis

Equip de rescat, salvament i protecció personal i comunicacions

Requisits dels reconeixements reglamentaris i de classificació

Avaluació de les causes que donen lloc a incidents en què es produeixin incendis

Planificación del curso

El curs està basat en el conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (conveni STCW) el conveni de formació i codi de formació a la seva part A i B.

A-VI/3

Llibre model 2.03 de lorganització marítima internacional.

Orde FOM/3933/2006 de 19 de desembre.

Orde FOM/2947/2005 de 19 de setembre.

Orde FOM/1415/2003 de 23 de maig.

Orde FOM/2296/2002 de 4 de setembre.

Resolució 21 de setembre de 2016.

Resolució 2 de febrer de 2017.

Requisitos:

› Saber nedar.

› No tindre problemes de salut cardíaca o pulmonar.

› Haver complert 18 anys o 16 anys amb autorització paterna .