Formación sanitaria inicial - STCW

La finalitat del curs consistirà a capacitar els alumnes en primers auxilis, tècniques elementals d’infermeria i en el procediment a seguir a la consulta mèdica per ràdio.

Curs complet

Tarifa:

Abans: 390€ Ara: 3 70€

Actualización

Tarifa:

8h 200€

Formación Sanitaria Específica Inicial

370,00

El curs inclou:

› Manual del curs “Formació Sanitària Específica Inicial” al suport que s’estimi oportú, ja sigui en paper com en format pdf en pendrive.

› Format pdf per a consulta del “Manual Sanitari a Bord”

› Material de papereria: bolígraf i llibreta.

› DVD del curs Formació Sanitària Específica Avançada editat per l’ISM o presentacions en el format que s’estimi adequat.

› Material de pràctiques (petit utillatge i material d’un sol ús).

Conocimientos:

› Conèixer els diferents mitjans de seguretat a la feina i equips de seguretat personal.

› Conèixer els perills de la droga i l’alcohol a la feina.

› Farmaciola de primers auxilis.

› Estructura i funcions de lorganisme humà.

› Riscos toxicològics a bord incloses les guies sanitàries.

› Examen de la víctima o pacient.

› Lesions de la columna vertebral.

› Cremades, escaldadures i efectes de la calor i el fred.

› Fractures, dislocacions i lesions musculars.

› Cura mèdica de persones salvades.

› Consells mèdics per ràdio.

› Farmacologia.

› Esterilització.

› Atur cardíac, ofec i asfíxia.

› Hiegiene.

› Ús indegut de drogues i alcohol.

Requisitos:
 • Els requisits específics que han d’acreditar els beneficiaris de la formació professional marítima i sanitària de l’ISM en el moment de presentar la sol·licitud són els següents: Titulació/Certificat Professional:
  Estar en possessió d’alguna de les titulacions o certificacions següents en els termes que s’assenyalen per a cadascuna d’elles o per a l’obtenció d’aquestes titulacions o certificats; estar cursant estudis acadèmics (i les pràctiques que comporten); o estar realitzant les pràctiques en una empresa una vegada finalitzats aquells, havent d’acreditar ambdues situacions mitjançant el certificat corresponent (del centre d’estudis o de l’empresa o centre de pràctiques):
  • Capità de la Marina Mercant.
  • Pilot de Primera de la Marina Mercant.
  • Pilot de Segona de la Marina Mercant.
  • Capità de Pesca.
  • Patró d’alçada.
  • Patró de Litoral.
  • Cap de Màquines de la Marina Mercant.
  • Oficial de Màquines de Primera de la Marina Mercant.
  • Oficial de Màquines de Segona de la Marina Mercant.
  • Mecànic Major Naval.
  • Mecànic Naval.
  • Patró Coster Polivalent.
  • Patró Portuari.
  • Patró Local de Pesca.
  • Mariner Pescador amb atribució de comandament.
  • Mariner de Pont de la Marina Mercant amb atribució de comandament.
  • Mariner de Pont de la Marina Mercant.
  • Mariner de Màquines de la Marina Mercant.
  • Mariner Pescador.
  • Certificat de Patró Professional d’instal·lacions i dàrsenes portuàries.
  • Certificat d’especialitat de patró professional d’embarcacions d’esbarjo.
  • Certificat de formació bàsica.
  • Certificat de formació bàsica en seguretat.


  Titulació Acadèmica:

  • No se n’exigeix cap titulació acadèmica.

  Formació complementària:

  • No se n’exigeix formació complementària prèvia.

  Experiència professional:

  • No se n’exigeix experiència professional prèvia.

  Altres requisits:

  • En el moment de la presentació de la sol·licitud declaració responsable de no patir malaltia física o psíquica que impedeixi desenvolupar la formació sol·licitada.

Planificació del curs:

El curs per a l’obtenció del Certificat de FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECÍFICA INICIAL, s’imparteix conforme a allò establert a les normes de competència de la Secció A-VI/4-1 del Codi Internacional de Formació i Certificació, STCW Esmenes de Manila.

Per impartir els continguts que preveu el currículum d’aquest curs s’ha previst una durada de 22 hores lectives, distribuïdes en 11 hores de contingut teòric i 11 hores de contingut pràctic.

També et pot interessar…

Patró portuari

9 55€ 907€

Vaixells de passatge

289€ 269€

Avançat en lluita c/ incendis

499€ 469€

F. bàsica en protecció

189€ 179€

Operador restringit SMSSM

549€ 519€